Decizia ÎCCJ (SC I) nr. 988/2016
NCPC: art. 130, NCPC: art. 915

Potrivit art. 915 alin. (2) C. proc. civ., dacă nici reclamantul și nici pârâtul nu au locuința în țară, părțile pot conveni să introducă cererea de divorț la orice judecătorie din România, în lipsa unui astfel de acord cererea de divorț fiind de competența Judecătoriei sectorului 5 București.

Din dispozițiile art. 915 alin. (2) C. proc. civ. rezultă că norma de competență teritorială a instanței cu privire la soluționarea acțiunii de divorț este absolută, părțile având posibilitatea să introducă acțiunea de divorț la orice instanță din România, dacă și-au exprimat acordul în acest sens; în caz contrar, competența aparține Judecătoriei sectorului 5 București.

Așadar, în cauză, fiind vorba de o regulă de competență teritorială absolută, potrivit dispozițiilor art. 130 alin. (2) C. proc. civ., excepția de ordine publică a necompetenței teritoriale absolute trebuie invocată de părți ori de judecător la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe.

În speță, prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 9 decembrie 2014, pe rolul Judecătoriei Craiova, reclamanta A. și-a exprimat opțiunea ca, în conformitate cu dispozițiile art. 915 alin. (2) C. proc. civ., Judecătoria Craiova să soluționeze litigiul. La rândul său,î pârâtul a formulat întâmpinare Ia termenul din 16 ianuarie 2015, solicitând desfacerea căsătoriei din vina exclusivă a reclamantei.

În cauză, după administrarea probelor, Judecătoria Craiova a invocat excepția necompetenței sale teritoriale la al treilea termen de judecată – 10 noiembrie 2015, contrar dispozițiilor art. 130 alin. (2) C. proc. civ.

Prin urmare, fiind vorba despre o competență teritorială absolută, excepția necompetenței trebuia invocată de către părți sau de către judecător la primul termen de judecată la care părțile au fost legal citate în fața primei instanțe. în aceste condiții, Judecătoria Craiova a rămas competentă să judece litigiul întrucât a invocat tardiv excepția de necompetența teritorială absolută, cu încălcarea dispozițiilor art. 130 alin. (2) C. proc. civ.

În consecință, pentru considerente expuse, Înalta Curte, în temeiul art. 135 alin. (4) C. proc. civ., urmează să stabilească competența de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Craiova.

Surse: Universul juridic, ICCJ