Blog

Când polițistul local se crede de la Rutieră, amenda se anulează de către instanță

Instanța Judecătoriei Cluj-Napoca a anulat o amendă aplicată de un polițist local unui șofer care a staționat neregulamentar, blocând o bandă de circulație, pe motiv că agentul constatator nu avea competență să aplice amenda, ci trebuia să cheme un polițist rutier.

Sentința civilă nr. 8236/2015 de la Judecătoria Cluj-Napoca

”Analizând actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

În fapt, prin procesul-verbal de contraventie  nr. …. incheiat la data de 14.04.2015, agentul constatator Fesnic I, avand calitatea de politist local in cadrul Serviciului de Control Trafic Rutier al Direcției Poliția Locală a Municipiului Cluj-Napoca a retinut faptul ca, la data de 04.03.2015, orele 11:30, petentul M. C a stationat voluntar si neregulamentar cu auto marca VW, de culoare alb, cu nr. de inmatriculare………, pe str….. Cluj-Napoca, in dreptul imobilului cu nr. 11A, blocand banda unu de circulatie, in zona de actiune a indicatorului „Oprirea Interzisa”, cu aditionale atat pe trotuar, cat si pe carosabil „Atentie, se ridica autovehiculul …”.

In considerarea starii de fapt descrisa in cuprinsul procesului-verbal de contraventie, politistul local a procedat la sanctionarea contraventionala a petentului. Retinand incalcarea de catre conducatorul auto a prev. art. 108 alin. 1 lit. b pct. 7 din OUG nr. 195/2002, in conformitate cu disp. art. 100 alin. 2 din OUG nr. 195/2002, politistul local a stabilit in sarcina petentului: sanctiunea contraventionala principala a amenzii in cuantum de 390 lei (4 puncte-amenda) si sanctiunea contraventionala complementara a aplicarii unui numar de 3 puncte penalizare.

Procesul-verbal de contraventie nr. …., incheiat la data de 14.04.2015 face referire si la masura de ridicare a autovehiculului, ce a fost dispusa de agentul constatator la data de 04.03.2015, in conformitate cu disp. art. 7 alin. 1 lit. h din Legea nr. 155/2010 si constatata prin procesul-verbal de ridicare a autovehiculului nr. 6424/04.03.2015. Masura de ridicare a autovehiculului nu este, insa, una de sanctionare contraventionala si nu poate face obiectul unei plangeri contraventionale precum cea de fata, in cuprinsul careia instanta verifica strict legalitatea si temeinicia intocmirii procesului-verbal de contraventie  nr. ….., incheiat la data de 14.04.2015, respectiv aplicarea sanctiunilor contraventionale prevazute de art. 108 alin. 1 lit. b pct. 7 rap. la art. 100 alin. 2 din OUG nr. 195/2002.

Procesul-verbal de contraventie  nr… din data de 14.04.2015 a fost intocmit in lipsa si legal comunicat contravenientului, prin posta, cu scrisoare recomandata avand confirmare de primire, la data de 15.04.2015. Dupa ce a luat cunostinta de sanctionarea contraventionala ce i-a fost aplicata, petentul s-a adresat instantei judecatoresti, formuland plangere contraventionala impotriva procesului-verbal de contraventie  nr. …, incheiat la data de 14.04.2015, in vederea anularii actului, ca fiind nelegal si netemeinic intocmit.

În drept, instanta va decide cu privire la temeinicia pretentiilor deduse judecatii prin raportare la disp. art. 63 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, pe baza carora: se consideră oprire imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durată de cel mult 5 minute; peste aceasta durată, imobilizarea se consideră staționare. Art. 142 lit. a din HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, arata ca se interzice oprirea voluntară a vehiculelor în zona de acțiune a indicatorului “Oprirea interzisă” si, in conformitate cu disp. art. 143 lit. a din acelasi act normativ, se interzice stationarea voluntara a vehiculelor in toate cazurile in care este interzisa oprirea voluntara.

Potrivit art. 100 alin. 2 raportat la art. 108 alin. 1 lit. b pct. 7 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a unui numar de 3 puncte de penalizare savarsirea de catre conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a faptei de a staționa neregulamentar.

Amenda ce se aplică pentru contravenția reținută în sarcina petentului se individualizează în baza prevederilor art. 98 din OUG nr. 195/2002, conform carora, pentru contraventii sanctionate in clasa a II-a de sanctiuni, se aplica un numar de 4 sau 5 puncte-amendă.

Cat priveste competenta constatarii unei asemenea fapte contraventionale, trebuie avute in vedere dispozitiile imperative ale art. 177 din HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, ce reglementeaza constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale prevazute prin disp. OUG nr. 195/2002 si stabilesc, fara urma de echivoc, imprejurarea ca: „(1) Îndrumarea, supravegherea, controlul respectării normelor privind circulația pe drumurile publice și luarea masurilor legale în cazul în care se constată încălcări ale acestora se realizează de către polițiștii rutieri din cadrul Poliției Române. (2) Polițiștii rutieri sunt ofițerii și agenții de poliție specializați și anume desemnați prin dispoziție a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române.”

Dispozițiile OUG nr. 195/2002 se întregesc cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor si, in conformitate cu prevederile art. 34 din OG nr. 2/2001, instanța competentă să soluționeze plângerea contravențională, după ce efectuează demersurile procedurale care se impun, procedează la verificarea legalității și temeiniciei procesului-verbal de contravenție și hotărăște asupra sancțiunii aplicate petentului.

Efectuând, cu prioritate, analiza legalității procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei  nr. ….. din data de 14.04.2015,instanța apreciază că este vorba vorba despre un act care nu îndeplinește exigențele de legalitate prevăzute în cuprinsul dispozițiilor OG nr. 2/2001. Potrivit art. 1247 alin. 3 din Codul Civil, date fiind disp. art. 178 alin. 1 din Codul de Procedura Civila, instanta este obligata sa constate ca procesul-verbal de contraventie contestat este un act juridic lovit de nulitate absoluta din moment ce nu a fost respectata competenta functionala a organelor de constatare si aplicare a sanctiunii contraventionale, competenta stabilita in mod imperativ prin dispozitiile de aplicare a OUG nr. 195/2002, respectiv HG nr. 1391/2006.

Astfel, in temeiul 15 alin. 1 din OG nr. 2/2001: “contravenția se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabilește și sancționează contravenția, denumite în mod generic agenți constatatori” si, fata de prev. art. 21 alin. 1 din OG nr. 2/2001: „În cazul în care prin actul normativ de stabilire și sancționare a contravențiilor nu se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplica și sancțiunea. …”.

Ori, in cauză, dispozițiile legale ce instituie competenta constatarii si aplicarii sanctiunii contraventionale nu au fost respectate, cat timp agentul constatator a exercitat controlul respectării normelor privind circulația pe drumurile publice și a luat masuri legale pentru încălcărea acestor norme, fara a avea calitatea de politist rutier. In acest sens, trebuie avut in vedere faptul ca agentul constatator Fesnic I. isi desfasoara activitatea in cadrul Directiei de Politie Locală a Municipiului Cluj-Napoca si, conform disp. art. 4 alin. 1 din Legea Politiei Locale nr. 155/2010: „Poliția locală se organizează și funcționează, prin hotărâre a autorității deliberative a administrației publice locale, ca un compartiment funcțional în cadrul aparatului de specialitate al primarului/primarului general sau ca instituție publică de interes local, cu personalitate juridică”, fiind evident ca nu este vorba despre institutia careia disp. art. 177 din HG nr. 1391/2006 i-au oferit competenta constatarii si sanctionarii contraventiilor rutiere, respectiv Poliția Română, unica autoritate in masura sa actioneze ca organ constatator in ceea ce priveste contraventiile reglementate prin disp. OUG nr. 195/2002, prin agentii de politie ce detin calitatea de politist rutier.

Este adevarat ca, in conformitate cu disp. art. 7 lit. h din Legea Politiei Locale nr. 155/2010, in domeniul circulației pe drumurile publice, poliția locală are atribuții privind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar, insa aceste atributii pot fi exercitate doar in limitele legii si ale competentei polistilor locali, fiind vorba despre contraventii instituite prin hotarari de consiliu local, ci, nicidecum, prin disp. OUG nr. 195/2002, act normativ ce a stabilit, cu strictete, competenta constatarii contraventiilor si aplicarii sanctiunilor in materie de legislatie rutiera, in favoarea politistilor rutieri din cadrul Politiei Romane.

Concluzia instantei este pe deplin sustinuta si prin disp. art. 2 alin. 2 din Legea Politiei Locale nr. 155/2010, ce obliga poliția locală sa comunice, de îndată, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competența sa, de care a luat cunoștință cu ocazia îndeplinirii misiunilor și activităților specifice, cat timp aceasta comunicare este menita sa asigure legala sanctionare contraventionala, prin constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii de catre persoana ce poate avea calitate de agent constatator in conformitate cu dispozitiile actului normativ special care instituie si sanctioneaza contraventia.

In speta, insa, prev. art. 2 alin. 2 din Legea nr. 155/2010 nu au fost respectate si politistul local nu a comunicat Politiei Rutiere incalcarea normelor de circulatie rutiera de catre conducatorul auto ce a stationat voluntar neregulamentar la data de 04.03.2015, orele 11:30, pe str…… Cluj-Napoca, ci a procedat la constatarea si sanctionarea contraventiei prev. prin disp. art. 108 alin. 1 lit. b pct. 7 rap. la art. 100 alin. 2 din OUG nr. 195/2002, prin intocmirea procesului-verbal de contraventie contestat, cu toate ca nu avea competenta materiala pentru a actiona in acest sens. Ori, modalitatea in care agentul constatator a actionat a determinat intocmirea unui act juridic in mod nevalabil, procesul-verbal de contraventie nr. …/14.04.2015- ce constituie inscris autentic conform art. 269 alin. 1 din Codul de Procedura Civila-, fiind lovit de nulitate absoluta in temeiul art. 271 alin. 1 din Codul de Procedura Civila, pentru nerespectarea competentei functionale a persoanei ce l-a intocmit, functionar care nu a fost învestit de stat cu autoritate publică pentru a proceda la constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prev. in cuprinsul art. 108 alin. 1 lit. b pct. 7 rap. la art. 100 alin. 2 din OUG nr. 195/2002.

Rezulta ca, in contextul disp. art. 174 alin. 2 din Codul de Procedura Civila, aplicarea sanctiunii nulitatii absolute este pe deplin justificata atat timp cat procesul-verbal de contraventie a fost intocmit cu nerespectarea unei cerinte instituită printr-o normă care ocrotește un interes public, respectiv disp. art. 177 din HG nr. 1391/2006, care stabilesc, cu titlu imperativ, calitatea de agent constatator a incalcarilor aduse normelor de circulatie rutiera si ofera competenta in constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute in disp. OUG nr. 195/2002 doar agentilor de politie din cadrul Politiei Romane care au calitatea de politist rutier. Legiuitorul a si reglementat maniera in care se obtine calitatea de agent constatator a incalcarilor aduse normelor de circulatie rutiera reglementate prin OUG nr. 195/2002, aratand ca polițiștii rutieri sunt ofițerii și agenții de poliție specializați, anume desemnați prin dispoziție a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române, fiind mai mult decat evident ca un politist local, dupa cum este cazul agentului constatator in speta: d-nul Fesnic I, nu poate indeplini aceste exigente legale.

Cat timp actul contestat este lovit de nulitate absoluta, în temeiul art. 174 alin. 2 din Codul de Procedura Civila, pentru nerespectarea cerintelor de intocmire ale procesului-verbal de contraventie impuse in cuprinsul art. 15 alin. 1 si art. 21 alin. 1 din OG nr. 2/2001 raportat la art. 177 din HG nr. 1391/2006, de functionarul investit cu autoritate publica ce are, conform legii, competenta de a constata si sanctiona contraventia instituita prin disp. art. 108 alin. 1 lit. b pct. 7 coroborat cu art. 100 alin. 2 din OUG nr. 195/2002, instanta apreciaza ca nu se mai impune analiza celorlalte aspecte de nelegalitate sau netemeinicie invocate in cuprinsul plangerii contraventionale.

Pentru considerentele expuse, instanța urmează a admite plângerea contravențională, a anula procesul-verbal de contraventie si a inlatura sanctiunile aplicate.”


Related Posts