Blog

Cum se poate retrage un asociat dintr-un SRL și ce se întâmplă ulterior

Condițiile economice dificile din ultimii ani determină tot mai multe societăți comerciale să-și modifice structura acționariatului.

În cele ce urmează vă voi explică ce procedura se aplică în cazul în care un asociat renunță să mai facă parte dintr-o societate sau este nevoit sa o facă.

 

Retragerea dintr-o societate comercială este un drept subiectiv stabilit de lege, drept ce se exercita in conditiile reglementate de lege, dar și în conformitate cu prevederile convenției dintre părți, actul constitutiv.

Retragerea unui asociat dintr-o societate comercială este reglementată de prevederile articolului 226 din Legea societatilor 31/1990.

Astfel, conform prevederilor legislative, asociatul în societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau în societatea cu răspundere limitata, se poate retrage din societate:

  • în cazurile prevăzute în actul constitutiv;
  • cu acordul tuturor celorlalți asociati;
  • în lipsa unor prevederi în actul constitutiv sau când nu se realizeaza acordul unanim, asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, în baza unei hotărâri a tribunalului, supusă numai recursului, în termen de 15 zile de la comunicare.

În toate cazurile retragerea devine efectivă, deci opozabilă terților, doar odată cu înregistrarea ei la Oficiul Registrului Comerțului.

 

Retragerea de comun acord

 

Atunci când retragerea se face în cazurile prevăzute în actul constitutiv, de regula, o astfel de prevedere din actul constitutiv menționeaza posibilitatea asociatului care doreste să se retragă, să notifice o declaratie de retragere tuturor asociaților, urmată de respectarea dreptului de preempțiune a celorlalți asociați.

 

În cel de-al doilea caz, când retragerea unui asociat se face cu acordul tuturor asociatilor, se întrunește Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) care votează aprobarea cererii de retragere a Asociatului.

 

Retragerea convenționala produce efecte între părți de la momentul aducerii la cunostinta asociatilor notificati a <Declaratiei de retragere> sau la momentul adoptarii valabile a <Hotarari de aprobare> a <Cererii de retragere>, iar fata de terti de la momentul pronunțării <Rezolutiei de admiterea a dosarului> de catre Oficiul Registrului Comertului competent privind înregistrarea acestor acte.

 

Retragerea unui asociat dintr-un SRL face parte dintre modalitățile de încetare a raporturilor de asociere și constă în părăsirea voluntară a societății cu consecința încetării calității de asociat și a răscumpărării de către asociații rămași în societate a părților sociale ale asociatului retras.

 

În aceste cazuri, procedura de retragere la Registrul Comertului durează aproximativ 3 zile, cu exceptia cazului în care, asociatul retras cesionează părtile sale către terți, după ce în prealabil a respectat dreptul de preempțiune al asociaților rămași în societate.

 

 

Retragerea judiciara

 

În cea de-a treia situație, în lipsa unor prevederi în actul constitutiv sau când nu se realizează acordul unanim asociatul, se poate retrage, pentru motive temeinice, doar în baza unei hotarari a tribunalului.

 

Asociatul se va adresa Tribunalului cu o cerere de chemare în judecată ce va avea ca obiect constatarea retragerii sale precum și plata contravalorii părților sociale. În aceasta din urma situație, instanta va decide și cu privire la structura participării la capitalul social. Neîntelegerile grave dintre asociați reprezintă un motiv temeinic în virtutea căruia asociatul se poate adresa instanței de judecată pentru a solicita pronuntarea unei hotărâri prin care să se constate retragerea sa din societate.

 

Retragerea dintr-o SRL are natura juridică a unei rezilieri partiale, fie judecatoreasca, în conditiile art. 226 alin. 1 litera c), fie conventionala in conditiile art. 226 alin. 1 literele a) si b). Rezilierea conventionala partială se realizeaza fie prin denunțarea unilaterală a contractului de societate, fie ca urmare a acordului asociaților”.

 

Retragerea judiciară va produce efecte de la momentul pronunțării de catre instanța competentă a unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, având în vedere cele două cicluri procesuale în acest caz: fond si apel.

 

În cazul unei retrageri judiciare, taxele aferente vor fi suportate de catre asociatul care solicita constatarea retragerii sale din societate, precum și plata contravalorii părtilor sociale. Singurele costuri care pot fi determinate la acest moment sunt: taxa de timbru pentru constatarea retragerii asociatului 20 lei, iar raportat la plata contravalorii părților sociale taxa de timbru este in functie de valoarea acestora. La acestea se vor adauga toate celelalte costuri variabile privind onorarii avocați, experți și alte taxe judicare.

 

În cazul retragerii pe cale judecătorească, instanța va dispune, prin aceeași hotărâre, și cu privire la structura participării la capitalul social a celorlalți asociați.

 

 

 

Care sunt efectele retragerii și drepturile asociatului retras

 

Retragerea unui asociat dintr-un SRL produce următoarele efecte:

  • pierderea calității de asociat a celui care s-a retras; el va deveni terț în raport cu societatea din care s-a retras;
  • pierderea drepturilor ce derivă din calitatea de asociat;
  • asociatul retras are dreptul la o cotă parte din patrimoniul societatii sau la o suma de bani care să reprezinte valoarea acesteia;
  • asociatul rămas răspunde de pierderi și rămâne obligat față de terți pentru operațiile făcute de societate, până la data retragerii.

Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru părțile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociaților ori de un expert desemnat de aceștia sau, în caz de neînțelegere, de tribunal.

 

Dispozițiile art.224 alin.2, privitoare la excluderea asociatilor, se vor aplica prin analogie, deci asociatul retras nu are dreptul la o parte proporțională din patrimoniul social, ci numai la o sumă de bani care să reprezinte valoarea acesteia. Pentru stabilirea sumei de bani cuvenite asociatului retras este preferabil a se efectua o expertiză contabilă.

 

Dupa operațiunea de retragere a unui asociat dintr-un SRL, asociatii trebuie să fie atenti la următoarele aspecte:

  • să înregistreze la Registrul Comerțului noul act constitutiv;
  • să acorde acestuia dividendele cuvenite până la momentul retragerii
  • asociatul care s-a retras răspunde de pierderi și rămâne obligat față de terți pentru operațiile făcute de societate până la data retragerii.

 

 

Articol preluat de pe www.avocat.net

 

Related Posts