Blog

Retragerea consumatorului din contract, în condițiile O.U.G. nr. 34/2014, modificată și completată prin O.U.G. nr. 58/2022

A. Natura juridică a retragerii consumatorului din contract

Potrivit dreptului comun, contractul valabil încheiat devine „legea părților”.

Deoarece contractul are valoare normativă privată el se impune părților contractante, întocmai ca și legea (publică).

Forța obligatorie a contractului are la bază principiul asigurării stabilității raporturilor juridice civile și moralitatea respectării cuvântului dat.

Contractul se încheie în momentul și în locul în care „acceptarea ajunge la ofertant” (chiar dacă acesta nu ia la cunoștință de ea din motive care nu îi sunt imputabile).

Altfel spus, contractul se încheie atunci când „oferta se întâlnește cu acceptarea”.

Potrivit dreptului comun, după încheiere (pe timpul executării sale) contractul se poate modifica sau chiar înceta „numai prin acordul părților ori din cauze autorizate de lege” [art. 1270 alin. (2) C. civ.][1].

Ca excepție, părțile pot denunța unilateral contractele cu executare succesivă sau continuă și după începerea executării contractului, cu respectarea unor condiții [art. 1276 alin. (2) C. civ.]

Potrivit art. 1177 C. civ., contractul încheiat cu consumatorii este supus legilor specialeși, în completare, regulilor generale contractuale (dreptul comun în materie).

În cadrul problematicii consumeriste, natura juridică a „dreptului de retragere al consumatorului” este poate, cea mai disputată, la nivel doctrinar.

Întrebarea care se pune este: dreptul de retragere al consumatorului este specific formării contractului sau executării acestuia (ca drept de denunțare unilaterală)?

a) În doctrina franceză, sintagma „Repentir; reflexion; retractation” are semnificația perioadei de timp în care consimțământul consumatorului ”nu devine irevocabil”. În acest timp, consumatorul capătă luciditate, spontan sau prin consilierea altei persoane, de exemplu, din familie[2].

Potrivit doctrinei franceze[3], semnarea contractului reprezintă numai o etapă progresivăîn formarea voinței consumatorului (și nu o încheiere a actului juridic, în sensul dreptului comun).

În cadrul procesului de formare a contractului, legiuitorul francez folosește trei tehnici diferite:

– cazul în care termenul de reflexie precede acceptarea contractului de către consumator,

– termenul este posterior acceptării,

– în cazul vânzărilor la distanță sau în afara spațiilor comerciale, termenul de 14 zile se calculează de la livrare.

Dreptul „de repentir” (de regret, s.n.) a consumatorului este un mecanism de formare succesivă a contractului care devine perfect decât la expirarea termenului de retragere[4].

Cu toate acestea, în dreptul francez, el nu este recunoscut drept „perfect” deoarece numai uneia dintre părți i se recunoaște posibilitatea de a-l retracta[5] sau de a i se recunoaște un termen de reflecție.

În aceiași direcție, s-a formulat și teoria formării „în etape” a contractului, potrivit căreia deși, deși într-o primă fază consimțământul profesionistului s-a întâlnit cu cel al consumatorului, contractul nu a fost pe deplin încheiat (ci doar provizoriu), urmând ca în termenul de dezicere, consimțământul său să se maturizeze iar contractul să se consolideze, până la perfectarea definitivă a contractului[6].

Potrivit celor de mai sus, contractul nu produce efecte (la momentul perfectării sale), ci abia atunci când va fi pe deplin format.

b) În plan național sunt de observat, pozițiile diferite dintre legislativ și doctrină.

Potrivit art. 82 din Legea nr. 296/2004 (Codul consumului) contractul de achi­ziționare a produselor și serviciilor trebuie să stipuleze o clauză, expresă, despre „dreptul consumatorului de denunțare unilaterală a contractului”.

Tot astfel, art. 84 din Codul consumului: „dreptul consumatorului la denunțarea… contractului” nu poate fi anulat s-au restrâns de nicio clauză contractuală sau înțelegere între părți.

Materializarea consimțământul profesionistului și consumatorului trebuie să conțină o clauză expresă despre „dreptul de denunțare unilaterală” a contractului (art. 82 C. consum.).

Dreptul de „denunțare unilaterală” instituit de legiuitor (în perioada de după 1989) a conferit consumatorului un plus de protecție, prin posibilitatea de a reflecta asupra deciziei luate și de a verifica modul în care comerciantul își îndeplinește obligațiile.

În schimb, doctrina s-a poziționat constant, în sensul că dreptul consumatorului de „a se retrage de la semnarea contractului” se traduce juridic prin posibilitatea lui de a se dezice (a reveni) asupra con­simțământului dat la perfectarea contractului.

În consecință, „dezicerea” consumatorului în contract nu este o modalitate de încetare a contractului, ci una de „retractare a consimțământului”[7].

Astfel, dreptul consumatorului de „denunțare unilaterală” a contractului este o problemă de voință (de consimțământ[8]) și nu de revocare (încetare) a contractului[9].

Ca efect, exercitarea dreptului de denunțare atrage desființarea retroactivă a contractului, cu consecința restituirii prestațiilor.

În caz contrar, prin neexercitarea dreptului de denunțare unilateral (și retractare a contractului), în termenul stabilit de lege, consumatorul confirmă menținerea consimțământului deja exercitat.

În apărarea interselor sale, pe lângă mecanismele speciale consumeriste, consumatorul poate recurge și la căile dreptului comun (de exemplu, se poate solicita anularea contractului pentru vicierea consimțământului sau anularea unei clauze ca fiind abuzivă)[10].

B. Dreptul de retragere al consumatorului. Reguli, exercitare și efecte în condițiile O.U.G. nr. 58/2022

Recent, a fost adoptată O.U.G. nr. 58/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor[11].

Printre altele, actul normativ de mai sus a modificat și completat substanțial O.U.G nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii (denumită în continuare, „Ordonanță”)[12].

Din cadrul intervenției legislative (mai ample) am reținut pe cele referitoare la dreptul de retragere al consumatorului.

a) Domeniul reglementării. Regulile dreptului de retragere

Dispozițiile art. 9-16 din O.U.G. nr. 34/2014 referitoare la dreptul de retragere al consumatorului sunt aplicabile exclusiv, contractelor la distanță sau în afara spațiilor comerciale, încheiate între profesioniști și consumatori.

Ca regulă, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract, „fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri” (decât cele prevăzute prin lege).

Ca excepție, în scopul protejării intereselor legitime ale consumatorilor în ceea ce privește practicile comerciale sau de vânzare agresive sau înșelătoare, termenul de retragere se extinde la 30 de zile pentru contractele încheiate în două cazuri:

– în contextul vizitelor nesolicitate efectuate de un profesionist la domiciliul unui consumator sau

– în contextul deplasărilor organizate de un profesionist cu scopul sau efectul de a promova sau a vinde bunuri consumatorilor [art. 9 alin. (1), teza a II-a din Ordonanță].

Potrivit art. 9 alin. (2) din Ordonanță, perioadele de retragere menționate mai sus, expiră în termen de 14 zile sau 30 de zile, după caz, de la:

 data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări de servicii;

 ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul, intră în posesia fizică a bunurilor, în cazul contractelor de vânzare;

 în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă bunuri multiple care vor fi livrate separat, ziua în care consumatorul intră în posesia fizică a ultimului bun;

 în cazul livrării unui bun care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care consumatorul sau o parte terță, intră în posesia fizică a ultimului bun sau a ultimei piese;

 în cazul contractelor pentru livrarea periodică de bunuri pe o perioadă de timp determinată, ziua în care consumatorul sau o parte terță, intră în posesia fizică a primului bun;

 data încheierii contractului, în cazul contractelor pentru furnizarea de apă, gaze naturale, energie electrică, atunci când acestea nu prevăd vânzarea într-un volum limitat sau cantitate stabilită, de energie termică sau de conținuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material.

De menționat că, pe parcursul perioadei de retragere, părțile contractante trebuie să-și execute obligațiile, în conformitate cu dispozițiile legale [art. 9 alin. (3) din Ordonanță].

Atunci când s-a produs „Omisiunea informațiilor privind dreptul de retragere” perioada de retragere diferă astfel:

– în cazul în care profesionistul nu a transmis consumatorului informațiile privind dreptul de retragere, perioada de retragere expiră la 12 luni de la sfârșitul perioadei inițiale de retragere;

– în cazul în care profesionistul a transmis consumatorului informațiile, perioada de retragere expiră în termen de 14 zile sau 30 de zile, după caz, de la data la care consumatorul primește informațiile respective [art. 10 alin. (1) din Ordonanță].

b) Exercitarea și efectele dreptului de retragere

În exercitarea contractului și în cadrul perioadei de retragere, consumatorul trebuie să informeaze profesionistul cu privire la decizia sa de retragere din contract [art. 11 alin. (1) din Ordonanță].

În cadrul procedurii de informare, consumatorul poate alege între două forme:

folosirea modelului de formular, prevăzut în anexa la Ordonanță sau,

– o altă declarație neechivocă în care își exprimă decizia de retragere din contract.

În consecință, consumatorul și-a exercitat dreptul de retragere atunci când, comunicarea sa este transmisă de către consumator înaintea expirării perioadei respective.

Pe lângă posibilitățile de mai sus, profesionistul poate „să acorde consumatorului și opțiunea de a completa și de a transmite în format electronic”, pe site-ul profesionistului:

– fie modelul de formular de retragere prevăzut în partea B din anexă,

– fie o declarație neechivocă de orice alt tip.

În cazurile de mai sus, profesionistul trebuie să comunice consumatorului, confirmarea de primire a formularului de retragere[13].

Ca efect al exercitarea dreptului de retragere, se pune capăt obligațiilor părților contractuale, după caz:

 de a executa contractul la distanță sau contractul în afara spațiului comercial;

 de a încheia un contract la distanță sau în afara spațiului comercial, în cazul în care consumatorul a efectuat o comandă (art. 12 din Ordonanță).

C. Obligațiile profesionistului și consumatorului, în cazul de retragerii

Deoarece contractul este sinalagmatic, și în cazul retragerii consumatorului, ambele părți au obligații.

a) Obligațiile care revin profesionistului în cazul retragerii

Profesionistul trebuie să ramburseaze toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului [art. 13 alin. (1) din Ordonanță].

Procedura de rambursare a sumelor urmează aceleași modalități de plată ca și cele folosite de consumator pentru tranzacția inițială[14].

Profesionistul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de profesionist.

Ca regulă, în cazul contractelor de vânzare, profesionistul poate amâna rambursarea până la data recepționării bunurilor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis bunurile către profesionist, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

 Transmiterea datelor cu caracter personal ale consumatorului, trebuie să respecte condițiile prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679.

Potrivit art. 13 alin. (6) din Ordonanță, este interzis profesionistului de a utiliza orice conținut, altul decât datele cu caracter personal, care a fost furnizat sau creat de consumator la utilizarea conținutului digital sau a serviciului digital furnizat de profesionist.

Ca excepție este permis cazul în care conținutul:

 nu are nicio utilitate în afara contextului conținutului digital sau al serviciului digital furnizat de profesionist;

 are legătură doar cu activitatea consumatorului atunci când folosește conținutul digital sau serviciul digital furnizat de profesionist;

 a fost agregat cu alte date de către profesionist și nu poate fi dezagregat sau poate fi dezagregat doar cu eforturi disproporționate;

 a fost generat în comun de către consumator și alte persoane, iar alți consumatori pot continua să utilizeze conținutul.

În principiu, profesionistul trebuie să pună la dispoziția consumatorului „orice conținut, altul decât datele cu caracter personal, care a fost furnizat sau creat de consumator la utilizarea conținutului digital sau a serviciului digital furnizat de profesionist”[15].

 În cazul retragerii din contract, profesionistul poate împiedica orice utilizare ulterioară a conținutului digital sau a serviciului digital de către consumator, în special prin blocarea accesului consumatorului la conținutul digital sau la serviciul digital sau prin dezactivarea contului de utilizator al consumatorului.

b) Obligațiile consumatorului în cazul retragerii

În principiu, consumatorul trebuie să returneaze bunurile (sau să le înmâneze profesionistului sau unei persoane autorizate de profesionist să recepționeze bunurile), fără întârziere nejustificată și în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat profesionistului decizia sa de retragere din contract.

Termenul este respectat „dacă bunurile sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile” [art. 14 alin. (1) din Ordonanță].

De regulă, consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea bunurilor[16].

Face excepție cazul în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau în care profesionistul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator[17].

Potrivit legii, consumatorul este responsabil „doar în ceea ce privește diminuarea valorii bunurilor rezultată din manipularea acestora”, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării bunurilor [art. 14 alin. (3) din Ordonanță].

Diminuarea valorii bunurilor nu trebuie să fie descurajantă pentru consumator în a-și exercita dreptul de retragere.

Indiferent de situație, consumatorul nu este responsabil pentru diminuarea valorii bunurilor în cazul în care profesionistul a omis să îl informeze cu privire la dreptul de retragere[18].

Atunci când consumatorul își exercită dreptul de retragere, consumatorul plătește profesionistului o sumă proporțională cu ceea ce s-a furnizat până la momentul în care consumatorul a informat profesionistul cu privire la exercitarea dreptului de retragere, în raport cu acoperirea totală a contractului.

Suma proporțională care trebuie plătită profesionistului de către consumator este calculată pe baza prețului total convenit în contract[19].

Potrivit art. 14 alin. (6) din Ordonanță, consumatorul nu suportă costurilepentru prestarea serviciilor sau furnizarea de apă, gaze naturale sau energie electrică, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate prestabilită, sau energie termică furnizată, în totalitate sau parțial, în cursul perioadei de retragere (în una dintre următoarele situații:

  • profesionistul nu a furnizat informații; consumatorul nu a cerut expres ca prestarea să înceapă în timpul perioadei de retragere;
  • furnizarea, în totalitate sau parțial, de conținut digital care nu este livrat pe un suport material)[20].

Ca efect al exercitării dreptului de retragere asupra contractelor auxiliare, în cazul în care consumatorul exercită dreptul său de retragere din cadrul unui contract la distanță sau al unui contract în afara spațiilor comerciale, „orice contract auxiliar încetează în mod automat, fără costuri pentru consumator” (art. 15 din Ordonanță).

D. Exceptări de la dreptul de retragere al consumatorului

Potrivit art. 16 alin. (1) din Ordonanță, fac excepție de la dreptul de retragere al consumatorului, următoarele situații:

a) contractele de servicii, după prestarea integrală a serviciilor și, în cazul în care contractul dă naștere unei obligații de plată pentru consumator, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul de retragere după executarea integrală a contractului de către profesionist;

b) furnizarea de bunuri sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care profesionistul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

c) furnizarea de bunuri confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;

d) furnizarea de bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

e) furnizarea de bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator;

f) furnizarea de bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

g) furnizarea de băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piață pe care profesionistul nu le poate controla;

h) contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere[21].

i) furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

j) furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;

k) contractele încheiate în cadrul unei licitații;

l) prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidențial, transport de mărfuri, închiriere de mașini, catering sau serviciile privind activitățile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;

m) contractele de furnizare de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă executarea a început și, în cazul în care contractul dă naștere unei obligații de plată pentru consumator[22].

De precizat că, prevederile de mai sus nu se aplică contractelor încheiate în contextul vizitelor nesolicitate efectuate de un profesionist la domiciliul unui consumator sau al deplasărilor organizate de un profesionist cu scopul sau efectul de a promova sau a vinde bunuri consumatorilor[23].

În cazul contractelor de servicii care dau naștere unei obligații de plată pentru consumator, atunci când consumatorul a solicitat în mod expres o vizită din partea profesionistului în scopul efectuării de reparații, consumatorul pierde dreptul de retragere după ce serviciul a fost executat integral, dacă executarea a început cu consimțământul prealabil expres al consumatorului [art. 16 alin. (3) din Ordonanță].

În concluzie, apreciem că principala contribuție a modificărilor și completărilor aduse prin O.U.G. nr. 58/2022 reglementării anterioare a O.U.G nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii este recunoșterea națională legislativă, a dreptului de retragere al consumatorului (asupra consimțământul său).

În același context, trebuie apreciate și importantele modificări privind exercitarea, efectele, obligațiile părților și exceptările dreptului de retragere al consumatorului.

Bibliografie:

– G. Boroi, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ed. Hamangiu, București, 2008;

– J. Calais-Auloy, H. Temple, M. Depince, Droit de la consommation, Dalloz, 2020;

– Ph. Delebecque, Fr.-J. Pansier, Droits des obligations, 6e edition, Lexis Nexis, Paris, 2013;

– A.N. Gheorghe, C. Spasici, D.S. Arjoca, Dreptul consumației, Ed. Hamangiu, București, 2012;

– J. Goicovici, Dreptul relațiilor dintre profesioniști și consumatori, Ed. Hamangiu, București, 2022;

– J. Goicovici, Protejarea consim­țământului „părții slabe” prin Legea nr. 289/2004 privind regimul juridic al contrac­telor pentru consum destinate consumatorilor persoane fizice, în Dreptul nr. 8/2005;

– L. Pop, Tratat de drept civil. Obligațiile, vol. II, Contractul, Ed. Universul Juridic, București, 2009;

– Ph. Malaurie, L Aynes, Ph. Stoffel-Munck, Les obligations, Defrenois, Paris, 2011;

– Fr. Terre, Ph. Simler, Yv. Lequette, Droit civil. Les olbigations, Dalloz, Paris, 2013;

– C. Toader, Drept civil. Contracte speciale, Ed. All Beck, București, 2005.


[1] Potrivit art. 1122 C. civ. francez (modificat prin Ordonanța nr. 131 din 10 febtuarie 2016 privind reforma dreptului contractelor), „Legea sau contractul pot prevedea un termen de reflecție, care reprezintă perioada până la a cărei împlinire destinatarul ofertei nu își poate manifesta acceptarea sa, sau un termen de retractare, care perioada până la a cărei împlinire beneficiarul își poate retrage consimțământul”.

[2] În dreptul Anglo-saxon, cooling-off period are semnificația perioadei de timp ce permite consumtorului să cumpere fără regret; vezi Ph. Malaurie, L Aynes, Ph. Stoffel-Munck, Les obligations, Defrenois, Paris, 2011, p. 263.

[3] Vezi J. Calais-Auloy, H. Temple, M. Depince, Droit de la consommation, Dalloz, 2020, p. 173.

[4] Într-o altă opinie, „Le droit de repentir” suspendă numai eficacitatea contractului, interzicând executarea obligațiilor consumatorului; vezi Fr. Terre, Ph. Simler, Yv. Lequette, Droit civil. Les olbigations, Dalloz, Paris, 2013, p. 298.

[5] Vezi Ph. Delebecque, Fr.-J. Pansier, Droits des obligations, 6e edition, Lexis Nexis, Paris, 2013, p. 105.

[6] Vezi L. Pop, Tratat de drept civil. Obligațiile, vol. II, Contractul, Ed. Universul Juridic, București, 2009, p. 280 și urm.; J. Goicovici, Protejarea consim­țământului „părții slabe” prin Legea nr. 289/2004 privind regimul juridic al contrac­telor pentru consum destinate consumatorilor persoane fizice, în Dreptul nr. 8/2005, pp. 28-32.

[7] Vezi C. Toader, Drept civil. Contracte speciale, Ed. All Beck, București, 2005, p. 164.

[8] Vezi J. Goicovici, Dreptul relațiilor dintre profesioniști și consumatori, Ed. Hamangiu, București, 2022, p. 69.

[9] Vezi G. Boroi, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ed. Hamangiu, București, 2008, p. 208.

[10] Vezi A.N. Gheorghe, C. Spasici, D.S. Arjoca, op. cit., p. 118.

[11] O.U.G. nr. 58/2022 a transpus în legislația națională prevederile art. 1,3, 4 din Directiva (UE) 2019/2.161 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE și 2011/83/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor Uniunii în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme. O.U.G. nr. 58/2022 a fost publicată în M.O., Partea I nr. 456 din 06 mai 2022 și a intrat in vigoare la 22 mai 2022.

[12] O.U.G. nr. 34/2014 a transpus în legislația națională prevederile Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului trebuia realizată până la data de 13 decembrie 2013. O.U.G. nr. 34/2014 a fost publicată în M.O. partea I, nr. 427 din 11 iunie 2014 și a intrat în la 13 iunie 2014.

[13] Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere revine consumatorului [art. 9 alin. (1) din Ordonanță].

[14] Face excepție, cazul în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată și cu condiția de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.

[15] În același context, consumatorul are dreptul de a recupera respectivul conținut digital fără costuri, într-un termen rezonabil și într-un format utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, fără impedimente din partea profesionistului [art. 13 alin. (8) din Ordonanță].

[16] Potrivit art. 14 alin. 21 din Ordonanță, în cazul retragerii din contract, consumatorul trebuie să se abțină de la utilizarea conținutului digital sau a serviciului digital și de la punerea acestuia la dispoziția terților.

[17] În cazul contractelor în afara spațiilor comerciale, atunci când bunurile au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii contractului, profesionistul preia bunurile pe cheltuiala sa dacă bunurile, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poștă [art. 14 alin. (1) din Ordonanță].

[18] În schimb, profesionistul trebuie să poată face dovada diminuării valorii bunurilor care rezultă diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării bunurilor.

[19] Dacă însă prețul total prevăzut în contract este excesiv, suma proporțională este calculată pe baza valorii de piață a ceea ce s-a furnizat [art. 14 alin. (5) din Ordonanță].

[20] Dar numai în una dintre următoarele trei situații: consumatorul nu și-a dat acordul prealabil expres cu privire la începerea prestării înainte de sfârșitul perioadei de 14 zile sau de 30 de zile, după caz; consumatorul nu a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își pierde dreptul de retragere în momentul în care își dă consimțământul; profesionistul nu a furnizat confirmarea.

[21] Dacă însă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau bunuri suplimentare [art. 16 alin. (1) pct. g din Ordonanță].

[22] Dar numai în condițiile, în care: consumatorul și-a dat acordul prealabil expres pentru începerea executării în cursul perioadei de retragere; consumatorul a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul de retragere în consecință; profesionistul a furnizat confirmarea încheierii contractului.

[23] Reglementarea de mai sus, a fost emisă „în scopul protejării intereselor legitime ale consumatorilor în ceea ce privește practicile comerciale sau de vânzare agresive sau înșelătoare”[art. 16 alin. (2) din Ordonanță].

Related Posts