Read More
Blog

Penalități de întârziere. Calculul acestora de către executorul judecătoresc în cazul în care titlul executoriu este reprezentat de o hotărâre judecătorească

Codul de procedură civilă: art. 628 alin. (2); art. 713 alin. (1) Dacă titlul executoriu este reprezentat de o hotărâre judecătorească, în cadrul contes¬tației la executare nu se realizează analiza fondului raporturilor juridice dintre părți...

Read more

Read More
Blog

Antrenarea răspunderii solidare și procedura insolvenței. Compatibilitate sau caracter exclusiv

1. Considerații introductivePractica judiciară recentă a relevat o problemă de drept aptă să conducă la interpretări diferite și, în consecință la soluții contrare în ceea ce privește posibilitatea ca, în privința aceluiași debitor insolvabil să...

Read more

Read More
Blog

Retragerea consumatorului din contract, în condițiile O.U.G. nr. 34/2014, modificată și completată prin O.U.G. nr. 58/2022

A. Natura juridică a retragerii consumatorului din contract Potrivit dreptului comun, contractul valabil încheiat devine „legea părților”.Deoarece contractul are valoare normativă privată el se impune părților contractante, întocmai ca și legea (publică).Forța obligatorie a contractului...

Read more

Read More
Blog

Îndeplinirea condiţiilor răspunderii civile delictuale. Soluţionarea cu întârziere a cererii de reconstituire a dreptului de proprietate şi a cererii de punere în posesie a reclamantului

Prin cererea de chemare în judecată depusă la data de 22 iulie 2017 pe rolul Tribunalului Iași, secția I civilă, reclamantul A. a solicitat obligarea pârâților la plata de daune morale în sumă de...

Read more

Read More
Blog

Solicitare privind restituirea cauțiunii achitate pentru cererea având ca obiect suspendarea executării deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice

Prin cererea înregistrată la data de 3.07.2019 în dosarul nr. x/2018 la Curtea de Apel București, secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, reclamanta A. S.R.L. a solicitat restituirea cauțiunii în cuantum de 19.500...

Read more

Read More
Blog

Cum se poate cere anularea titlului de proprietate atunci când este emis în mod nelegal ?

Anularea unui titlu de proprietate emis în mod nelegal poate fi solicitată de orice persoană care justifică un interes. Dacă titlul de proprietate a fost eliberat pe numele altei persoane, acesta va putea fi...

Read more

Read More
Blog

Aspecte privind soluționarea amiabilă, prin conciliere sau mediere, a litigiilor comerciale și a celor izvorâte din încheierea, executarea sau modificarea contractelor administrative

IntroducereAbrogarea art. 7 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 prin Legea nr. 212 din 2018 privind modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a altor acte normative a condus, în opinia noastră,...

Read more

Read More
Blog

Prețul derizoriu – cauză de nulitate absolută – analiză de practică judiciară

Analizând sentința recurată prin prisma motivelor de recurs invocate, Tribunalul apreciază recursul nefondat pentru următoarele considerente: Prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 6969/1994 de Notariatul de Stat al Sectorului I București, S. J. a...

Read more

Read More
Blog

Efectul împlinirii prescripţiei dreptului de a obţine executarea silită. Ce se mai poate face după împlinirea prescripţiei executării silite de către creditorul aflat în posesia unui titlu care şi-a pierdut forţa executorie?

Scurte considerații introductivePrescripția extinctivă nu stinge doar dreptul material la acțiune, ci și dreptul de a obține executarea silită. În acest sens, Codul civil și Codul de procedură civilă regle­men­tează două prescripții...

Read more

Read More
Blog

Clauza penală în raporturile de muncă

 ReglementareClauza penală (stipulatio poenae) nu este reglementată de legislația muncii, ci de Codul civil (în titlul V, „Executarea obligațiilor”, Cap. II, „Executarea silită a obligațiilor”, Secțiunea a 4-a, „Executarea prin echivalent”, P.2 „Prejudiciul”).Ea este...

Read more