Blog

Legea nr. 17/2017 – Modificările aduse Codului de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1 din 3 februarie 2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 4 februarie 2016, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:

– La articolul 534, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Încheierea prin care se soluționează cererea este supusă numai apelului, cu excepția celei pronunțate de un complet al Înaltei Curți de Casație și Justiție, care este definitivă.

2. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

11. La articolul 613, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) Hotărârea curții de apel prin care se soluționează acțiunea în anulare este supusă recursului.

3. La articolul I punctul 2, articolul 615 se modifică și va avea următorul cuprins:

Executarea silită

Art. 615. – Hotărârea arbitrală constituie titlu executoriu și se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească. Dispozițiile art. 603 alin. (3) rămân aplicabile.

4. La articolul I punctul 5, articolul 641 se modifică și va avea următorul cuprins:

Înscrisurile sub semnătură privată

Art. 641. – Înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii, numai dacă sunt înregistrate în registrele publice, în cazurile și condițiile anume prevăzute de lege. Orice clauză sau convenție contrară este nulă și considerată astfel nescrisă. Dispozițiile art. 664 și următoarele sunt aplicabile.

5. La articolul I, după punctul 6 se introduc două noi puncte, punctele 6¹ și 6², cu următorul cuprins:

6¹ . La articolul 651, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) Dacă prin lege nu se dispune altfel, instanța de executare se pronunță prin încheiere executorie, care poate fi atacată numai cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare.

6². La articolul 652, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Dacă bunurile urmăribile, mobile sau imobile, se află în circumscripțiile mai multor curți de apel, oricare dintre executorii judecătorești care funcționează pe lângă una dintre acestea este competent să realizeze executarea, inclusiv cu privire la bunurile urmăribile aflate în raza celorlalte curți de apel.

6. La articolul I punctul 8, alineatele (2) și (7) ale articolului 666 se modifică și vor avea următorul cuprins:

(2) Cererea de încuviințare a executării silite se soluționează în termen de maximum 7 zile de la înregistrarea acesteia la instanță, prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părților. Pronunțarea se poate amâna cu cel mult 48 de ore, iar motivarea încheierii se face în cel mult 7 zile de la pronunțare. Încheierea se comunică din oficiu, de îndată, executorului judecătoresc, precum și creditorului.

. . . . . . . . . .

(7) Încheierea prin care se respinge cererea de încuviințare a executării silite poate fi atacată numai cu apel exclusiv de creditor, în termen de 15 zile de la comunicare. Hotărârea prin care se soluționează apelul se comunică, din oficiu, de îndată, și executorului judecătoresc.

7. La articolul I, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 12¹, cu următorul cuprins:

12¹. La articolul 719, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

(6) Asupra cererii de suspendare instanța, în toate cazurile, se pronunță prin încheiere, chiar și înaintea termenului fixat pentru judecarea contestației. Părțile vor fi întotdeauna citate, iar încheierea poate fi atacată, în mod separat, numai cu apel sau, dacă este pronunțată de curtea de apel, numai cu recurs, în termen de 5 zile de la pronunțare pentru partea prezentă, respectiv de la comunicare pentru cea lipsă.

8. La articolul I, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 14¹, cu următorul cuprins:

14¹. Articolul 782 se modifică și va avea următorul cuprins:

Cererea de poprire. Competența

Art. 782. – (1) Poprirea se înființează la cererea creditorului de către un executor judecătoresc al cărui birou se află în circumscripția curții de apel unde își are domiciliul sau sediul debitorul.

(2) Dispozițiile art. 652 alin. (5) sunt aplicabile.

9. La articolul I punctul 18, articolul 889 se modifică și va avea următorul cuprins:

Executarea fără somație

Art. 889. – La cererea creditorului, dacă se justifică o nevoie urgentă sau există pericol ca debitorul să se sustragă de la urmărire, să ascundă, să distrugă ori să deterioreze bunurile ce trebuie predate, instanța va putea să dispună, prin încheierea de încuviințare a executării silite sau pe cale separată, ca executarea silită să se facă de îndată și fără somație.

10. La articolul I, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 18¹, cu următorul cuprins:

18¹. Denumirea secțiunii a 2-a „Executarea hotărârilor judecătorești referitoare la minori” a capitolului IV al titlului III din cartea a V-a se modifică și va avea următorul cuprins:

SECȚIUNEA a 2-a Executarea hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii referitoare la minori

11. La articolul III, alineatul (1) al articolului 2.445 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 2.445. – (1) Creditorul ipotecar poate cere instanței încuviințarea executării ipotecii mobiliare prin vânzarea bunului mobil ipotecat. La cererea de încuviințare se vor atașa documente care atestă existența creanței ipotecare și a ipotecii mobiliare, împreună cu dovada perfectării ipotecii. Instanța va analiza existența creanței și a ipotecii legal perfectate și va încuviința vânzarea, cu citarea părților interesate. Introducerea cererii de încuviințare a executării ipotecii mobiliare prin vânzarea bunului mobil ipotecat întrerupe prescripția dreptului la acțiune privind obținerea executării silite.

12. După articolul IV se introduce un nou articol, articolul IV¹, cu următorul cuprins:

Art. IV¹. – Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 18 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 100, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) Constituie, de asemenea, titlu executoriu acordul parental încheiat prin înscris autentificat cu ocazia divorțului sau ulterior acestui moment, în care, exercitând împreună autoritatea părintească, părinții se înțeleg cu privire la aspecte cum sunt: stabilirea locuinței copilului, modalitatea de păstrare a legăturilor personale cu minorul ale părintelui cu care acesta nu locuiește, precum și alte măsuri asupra cărora părinții pot să dispună în condițiile art. 375 alin. (2) din Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare.

2. După articolul 100 se introduce un nou articol, articolul 100¹, cu următorul cuprins:

Art. 100¹. – Pentru valabilitatea acordului parental încheiat în procedura divorțului sau în orice alte situații, notarul public, cu ocazia autentificării, este obligat să obțină raportul de anchetă psihosocială și să procedeze la ascultarea minorului în condițiile art. 264 din Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare.

3. La articolul 136, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) Înscrisul autentificat de notarul public prin care se constată acordul parental constituie titlu executoriu în condițiile art. 100 alin. (2).

13. După articolul V se introduce un nou articol, articolul V¹, cu următorul cuprins:

Art. V¹. – La articolul 8 alineatul (1) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare, litera m) se modifică și va avea următorul cuprins:

m) președintele, vicepreședinții, secretarul general, membri ai Prezidiului Academiei Române, precum și cei ai academiilor de ramură, înființate în baza unor legi speciale;

14. După articolul VIII se introduce un nou articol, articolul IX, cu următorul cuprins:

Art. IX. – Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 18 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

Related Posts